Obchodné podmienky

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.jacked.sk je Auslovak Trading s.r.o., sídlom:Narcisová 8/A Bernolákovo 900 27 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 116541/B, IČO: 50 601 661, DIČ: 2120435889.
 2. Obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.jacked.sk (ďalej ako aj „Internetový obchod“), pričom predmetom je predaj a kúpa tovaru výlučne na laboratórne a výskumné účely.
 3. Odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje skutočnosť, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami, spĺňa ich v plnom rozsahu a v plnom rozsahu a obsahu im aj porozumel.
 4. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy špecifikovanej v bode I. tohto článku a sú záväzné pre obe strany kúpnej zmluvy.
 5. Obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu ww.jacked.sk, a sú tak neustále prístupné pre všetkých kupujúcich.
 6. Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.jacked.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.jacked.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
 7. Kupujúci vyhlasuje, že tovar kupuje výlučné na výskumné a vedecké účely a bude ho ďalej používať len pre tieto účely v rámci svojej podnikateľskej, výskumnej, vedeckej a inej činnosti, s tým súvisiacej. Kupujúci vyhlasuje, že si je vedomý trestnoprávnych následkov vyplývajúcich z neoprávneného zaobchádzania s látkami s hormonálnym alebo anabolickým účinkom.
 8. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým so:
  • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
  • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov,
  • zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,
  • zákonom č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,
  • zákonom č. 362/2911 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

Čl. II.
Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúci ako dodávateľ vyhlasuje, že je v súlade s platnou právnou úpravou SR oprávnený obchodovať s ponúkanými produktmi na presne určený účel. Predávajúci a/alebo dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je tiež podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky.
 2. Kupujúcim (spotrebiteľom) je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá nakupuje výrobky, a to ako fyzická osoba, spotrebiteľ, ktorý pri uzatvorení a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, v zmysle ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 3. Kupujúcim v postavení podnikateľa v zmysle ust. § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov je osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenské oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia, podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 4. Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú Predávajúci ako dodávateľ a na Spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.
 5. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Spotrebiteľa najmä pri využití webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy sa uskutoční nasledovne, objednávka Kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy Kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho. Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.
 7. Obchodnými podmienkami na účel uzatvorenia tejto zmluvy, rozumieme zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
 8. Kupujúcim v postavení podnikateľa v zmysle ust. § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“) je osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenské oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia, podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 9. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru ponúkaného prostredníctvom internetového obchodu výlučne na vedecký a výskumný účel.
 10. Orgánmi vykonávajúcimi dozor na základe ust. § 23 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov sú:
  • Slovenská obchodná inšpekcia a inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie,
  • Úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave
  • Slovenská inšpekcia životného prostredia a inšpektoráty
  • Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce
  • Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady
  • Colné úrady
  • Ministerstvo obrany

Článok III
Vyhlásenia zmluvných strán

 1. Tovar, ktorý ponúka Predávajúci prostredníctvom internetového obchodu je výlučne určený iba na výskumný a vedecký účel. Tovar patrí k chemickým látkam, ktoré nie sú určené pre ľudí alebo zvieratá ako potraviny, lieky, zdravotnícke pomôcky, výživové doplnky, kozmetika.
 2. Žiadny z tovarov ponúkaných Predávajúcim nie je možné považovať za liek, jed, potravinu, prísadu do jedla, výživnú látku, kozmetiku ani inú látku vhodnú na použitie pre ľudí a zvieratá. Žiaden z týchto produktov nesmie byť určený na diagnostické a terapeutické účely.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že tento tovar nie je určený na iné ako vedecké použitie a výskumné účely, a že tovar nie je určený na použitie pre ľudí alebo zvieratá, ako potraviny, prídavné látky, zdravotnícke pomôcky, lieky, kozmetiku pre ľudí alebo zvieratá alebo obchodné účely.
 4. Kupujúci vyhlasuje, že berie na vedomie, že exitujú určité riziká spojené s používaním, nakladaním, dovozom, vývozom a distribúciou tovaru.
 5. Kupujúci vyhlasuje, že je osobou staršou ako 18 rokov, má všetky odborné vedomosti a skúsenosti potrebné na manipuláciu s tovarom a jej pracovné zaradenie alebo postavenie zodpovedá účelu nakladania s tovarom.
 6. Kupujúci ďalej vyhlasuje, že je plne znalý všetkých právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré upravujú podmienky kúpy, použitia a distribúcie tovarov, ktoré spadajú pod špeciálny režim.
 7. Kupujúci vyhlasuje, že si je vedomý všetkým bezpečnostných rizík spojených s manipuláciou produktov, pravidlá priemyselnej hygieny nevyhnutnej na ochranu pracovníkov a povinnosti primerane varovať tretie osoby o zdravotných a bezpečnostných rizikách spojených s produktmi.
 8. Predávajúci nie je povinný poznať právne predpisy iného štátu dodania týkajúce sa kúpy týchto produktov, vývozu, distribúcie a nakladania s týmito produktmi.
 9. Kupujúci vyhlasuje, že sa dôsledne oboznámil so všetkými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, prípadne v inom štáte dodania. V prípade, že Kupujúci svoju povinnosť poruší a nebude možné dodať produkty do daného štátu, bude Kupujúci zodpovedať za prípadnú škodu, ktorá vznikne Predávajúcemu v súvislosti s odoslaním a vrátením tovaru.
 10. V prípade, že sa produkty z vyššie uvedených dôvodov vrátia Predávajúcemu, Predávajúci si voči Kupujúcemu uplatní zmluvnú pokutu vo výške 30% z kúpnej ceny. V prípade, že tovar bude poškodený alebo znehodnotený, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu 100% z dohodnutej ceny.
 11. Kupujúci vyhlasuje, že sa dôsledne oboznámil s trestnoprávnymi následkami vyplývajúcimi z neoprávneného zaobchádzania s látkami, ktoré majú anabolický alebo iný hormonálny účinok a je si vedomý toho, že ten, kto vo väčšom rozsahu neoprávnene vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, ponúka, predá, inému poskytne alebo podá látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa osobitného predpisu na iný ako liečebný účel alebo kto takú činnosť sprostredkuje, sa môže dopustiť trestného činu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Kupujúci prehlasuje, že sa v súvislosti s kúpou tovaru od Predávajúceho nedopustí trestného činu neoprávneného zaobchádzania s látkami, ktoré majú anabolický alebo iný hormonálny účinok, ani žiadneho iného trestného činu.
 12. Kupujúci vyhlasuje, že bude testovať, používať, dovážať, vyvážať, distribuovať a uvádzať na trh tovar len v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi daného štátu, týmito obchodnými podmienkami a skúsenosťami nadobudnutými v odbore. Kupujúci prehlasuje, že tovar nebude používať na iný ako výskumný a vedecký účel.
 13. Kupujúci vyhlasuje, aj že s produktmi budú nakladať len kvalifikované a riadne vyškolené osoby.
 14. Predávajúci v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť na prípadnom zneužití predávaného produktu. Predávajúci je oprávnený odmietnuť predaj tovaru záujemcovi, ak má dôvod sa domnievať, že ním nie je osoba staršia ako 18 rokov, osoba s potrebnými vedomosťami a skúsenosťami v odbore alebo ak má dôvod sa domnievať, že tovar bude použitý v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, platnými právnymi predpismi alebo účelom predaja.
 15. Kupujúci vyhlasuje, že bude zodpovedať za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla predávajúcemu alebo akejkoľvek tretej osobe tým, že nakladal s tovarom, dovážal ho, vyvážal, distribuoval alebo inak používal spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito obchodnými podmienkami a platnou právnou úpravou.

Článok IV
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Zoznam produktov nachádzajúcich sa na stránkach internetového obchodu www.jacked.sk je katalógom dodávaných produktov a Predávajúci nezaručuje ich okamžitú dostupnosť. Dostupnosť produktu bude pre Kupujúceho potvrdená na základe dopytu a vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
 2. Produkty ponúkané Predávajúcim je možné objednať prostredníctvom webového portálu Predávajúceho.
 3. Pri nákupe prostredníctvom webového portálu postupuje Kupujúci tak, že po vytvorení užívateľského účtu, resp. po prihlásení zvolí spôsob dodania a platby. Objednávku záväzne potvrdí kliknutím na „Objednať s povinnosťou platby“. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť. Následne kupujúci potvrdí, že sa dôkladne oboznámil s obchodnými podmienkami a je si vedomý prípadného postihu)
 4. Objednávka, ktorá bola potvrdená Kupujúcim a odoslaná Predávajúcemu je záväzná.
 5. Kupujúci si je vedomý skutočnosti, že odoslaním objednávky mu zároveň vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 6. Po prijatí záväznej objednávky Predávajúci následne potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy, potvrdzujúcim e-mailom. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
 7. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, miesto dodania a údaje o Predávajúcom.
 8. Kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej 10 rokov za účelom jej úspešného plnenia a plnenia si povinnosti Predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Predávajúci je povinný najmä poskytnúť informácie o produktoch v súlade s platnou právnou úpravou, zbaliť objednané produkty na prepravu tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, dodať Kupujúcemu objednané produkty na miesto určenia riadne a včas a dodať produkty spolu s dokladom potrebným pre riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s platnými právnymi predpismi.
  3. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
 3. Kupujúci je povinný najmä prevziať produkty riadne a včas, zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, spolu s nákladmi spojenými s doručením produktov, nakladať s produktmi výlučne v súlade s právnou úpravou a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, výlučne len na vedecké a výskumné účely.
 4. Kupujúci si je vedomý, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia právnych predpisov, predovšetkým trestného zákona ponesie trestnoprávnu zodpovednosť.

Článok VI
Cena tovaru

 1. Ceny všetkých produktov sú na stránkach internetového obchodu www.jacked.sk uvedené v aktuálnej výške a záväzné pre obe zmluvné strany. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.
 2. Konečná cena objednaných produktov je vždy uvedená v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky vrátane všetkých ďalších poplatkov, vrátane poštovného.
 3. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na webovom portáli. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
 4. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra (daňový doklad), ktorá bude zaslaná kupujúcemu v elektronickej forme spolu s potvrdením o odoslaní zásielky po zaplatení.

Článok VII
Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve, vrátane nákladov na doručenie tovaru.
 2. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledujúcim spôsobom:
  • Platobná brána PayPal
  • Kupujúci vykoná úhradu na základe potvrdenia objednávky. Pokiaľ kupujúci nezaplatí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  • Platba platobnou kartou
  • Úhrada vopred prevodom na účet
  • Kupujúci vykoná úhradu na základe potvrdenia objednávky. Pokiaľ kupujúci nezaplatí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Článok VIII
Dodacie podmienky

 1. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie, respektíve po prijatí platby na účet. Internetový obchod www.jacked.sk dodáva svoje produkty kuriérom prostredníctvom spoločnosti GLS – doručenie zásielky na Slovensku do 1-2 pracovných dní, doručenie do Čiech do 2-3 pracovných dní. Kupujúci, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke.
 2. Predávajúci si balné neúčtuje.
 3. Predávajúci sa zaväzuje expedovať objednaný tovar do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky a prijatia platby. Objednávky sú spravidla expedované v deň obdržania platby, respektíve nasledujúci pracovný deň.
 4. Pokiaľ nie je možné produkty expedovať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.
 5. Pokiaľ nie je možné produkty dodať v uvedenej lehote, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.
 6. Kupujúci je povinný prevziať produkty v mieste, ktoré je uvedené v objednávke osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.
 7. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. (závisí od dojednaných podmienok)
 8. V prípade jeho poškodenia je potrebné odmietnuť prevzatie objednávky a ihneď na miesto spísať s dopravcom záznam alebo prevziať tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o viditeľnom pošdkodení, ktoré vzniklo počas prepravy. V prípade, že Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 9. Pokiaľ Kupujúci zistí poškodenie tovaru po jeho prevzatí, informuje Predávajúceho o zistených nedostatkoch e-mailom na info@jacked.sk.

Článok IX
Odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa

           Formulár na odstúpenie zmluvy Auslovak Trading s.r.o.

 1. V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, má Spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia produktu.
 2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie produktu. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si produkt vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 3. Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri produktoch uzavretých v ochrannom obale, ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 4. V prípade, ak Spotrebiteľ už prevzal objednávku, je povinný ju vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol Predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je Predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný produkt.
 5. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť číslo objednávky, kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Článok X
Odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.
 2. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať Kupujúcemu objednané produkty riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru.

Článok XI.
Riešenie spotrebiteľských sporov

 1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
 2. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/).
 4. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Čl. XII
Ochrana a spracovanie osobných údajov

 1. Úplne znenie ochrany osobných údajov si prečítajte tu ochrana osobných údajov.

Článok XIII
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho, v súlade s platnou právnou úpravou Slovenskej republiky. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.
 2. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje skutočnosť, že si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a porozumel ich zneniu. Kupujúci zároveň odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa čl. XI.
 3. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia.